یک مرکز منطقه ای است

یک مرکز منطقه ای است که هر نهاد دولتی یا خصوصی اقتصادی-درگیر با ارتقای رشد اقتصادی، بهبود بهره وری منطقه، ایجاد اشتغال، و افزایش سرمایه گذاری داخلی تعریف شده است. تصویب یک مرکز منطقه ای به معنی USCIS نهاد اقتصادی به عنوان یک شرکت تعیین شده در برنامه آزمایشی EB-5 به رسمیت می شناسد. به USCIS نیز تایید کرد که مدل های اقتصاد سنجی و طرح کسب و کار به نظر می رسد امکان پذیر است و که شغل باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق سرمایه گذاری در مجموعه ها صنعت مورد تایید ایجاد

با بیش از 40 مراکز منطقه ای، فلوریدا یکی از کشورهای بالا برای EB-5 سرمایه گذاران در ایالات متحده است