مزایای طرح مرکز منطقه EB5 ویزا

Posted by Adam Hodson on ژانویه 27, 2015

اگر می خواهید در اسرع وقت ورود به ایالات متحده، ممکن است به نظر می رسد مثل شما چند گزینه. اکثر برنامه های کارت سبز را سال برای اجازه مهاجران به داخل کشور، و آنها بسیاری از مورد نیاز است. با این حال، توصیه می شود این است که راه را برای ورود به این کشور پس از انجام تنها چند شرایط وجود دارد.

blog comments powered by Disqus