گروه پیتمن در اخبار برای هتل سفیر

Posted by gillian on فوریه 2, 2015

پیتمن گروه اخیرا در مقاله ای در پرس: خبری جزئیات فروش هتل سفیر برجسته بود. ادامه مطلب در این اینجا:

هتل سفیر در فروش بلوک برای 13.5 میلیون $

blog comments powered by Disqus