Thông qua Chương trình EB-5, bạn nhận được nhiều hơn một thẻ xanh, bạn sẽ có được một tương lai an toàn cho bạn và gia đình của bạn!

Benefits at a glance
  • Con đường dẫn tới sự thường trú cho các nhà đầu tư nước ngoài
  • Không bắt buộc hàng ngày phải quản lý (các) khoản đầu tư
  • Không phải chứng minh trình độ học vấn tối thiểu nào
  • Không bắt buộc phải thạo tiếng Anh
  • Các nhà đầu tư có thể sống/làm việc ở bất cứ đâu trong Hoa Kỳ
  • Vợ, chồng và con cái chưa kết hôn dưới tuổi 21 có đủ điều kiện
  • Vợ, chồng và con cái chưa kết hôn dưới tuổi 21 có đủ điều kiện
  • Tiếp cận các lợi ích giáo dục, bao gồm việc được nhận vào các trường đại học với mức giá tương đương với người dân Hoa Kỳ