Đội ngũ chuyên gia của EB-5 Visa sẽ hướng dẫn bạn thông qua quá trình lấy A Card Xanh Thông qua đầu tư

Khi được chấp thuận cấp thị thực nhập cư EB-5, nhà đầu tư nhận một thẻ xanh “có điều kiện”, các điều kiện nhất định của thẻ này sẽ được gỡ bỏ sau hai năm.
Hai mươi mốt tháng sau khi được cấp thẻ xanh có điều kiện, có một khoảng thời gian 3 tháng trong đó nhà đầu tư phải nộp một đơn khác lên Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ để xác nhận rằng toàn bộ các quỹ đã được đầu tư và rằng các vị trí việc làm cần thiết đã được tạo ra bởi trung tâm khu vực, dù là trực tiếp hay gián tiếp.
Khi tình trạng định cư có điều kiện đã được gỡ bỏ, tình trạng định cư đầy đủ sẽ được cấp và thẻ xanh vĩnh viễn sẽ được ban hành.
Sau khi bạn đã giành được thẻ xanh và trở thành thường trú nhân hợp pháp, bạn có hầu hết các quyền và nghĩa vụ của một công dân Hoa Kỳ, trừ việc bạn vẫn không được tham gia bầu cử và không được hưởng một số phúc lợi công cộng. Bạn sẽ phải đáp ứng các yêu cầu đóng thuế, mức thuế và miễn giảm thuế như các công dân Hoa Kỳ.
Một trong các quyền lợi quan trọng nhất các thường trú nhân hợp pháp có được chính là quyền được trở thành công dân Hoa Kỳ sau năm năm.
Để biết thêm chi tiết, mời bạn tham khảo biểu đồ tiến trình dưới đây hoặc visit USCIS.