Trung tâm Khu vực là gì?

Một Trung tâm Khu vực được định nghĩa là bất kỳ một đơn vị kinh tế – công cộng hay tư nhân – tham gia vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất trong khu vực, tạo công ăn việc làm và tăng nguồn vốn đầu tư trong nước. Việc phê chuẩn một trung tâm khu vực có nghĩa Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ ghi nhận rằng đơn vị kinh tế được chỉ định đó là một bên tham gia trong Chương trình Thí điểm EB-5. Làm như vậy, Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ cũng thừa nhận rằng các mô hình toán kinh tế và các chương trình kinh doanh có tính khả thi và rằng việc đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp được chấp thuận sẽ tạo ra các việc làm một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.